Z orzecznictwa w sprawach kredytów walutowych – wyrok SA w Szczecinie z 2015 r.

Abuzywny bank

W wyroku z 14 maja 2015 r. I ACa 16/15 Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że charakter abuzywny mają postanowienia umowy kredytu walutowego (zwykle w realiach polskich jest to już częściowo spłacony kredyt we frankach szwajcarskich), które postanawiają, że przeliczenie kredytu ze złotówek na walutę obcą oraz przeliczenie raty kredytu z waluty obcej na złote mają następować zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli kursowej banku w konkretnym momencie, określonym dokładnie datą i godziną. Bank który wprowadza do stosowanego przez siebie wzorca umowy takie postanowienia przyznaje sobie, jak przypomniał Sąd, prawo do jednostronnego, arbitralnego ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych waloryzowanego kursem waluty (np. franka szwajcarskiego). Bank może też arbitralnie, zatem maksymalizując swój zysk, wyznaczyć w ten sam sposób wartość spreadu walutowego (spread to tyle, co różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty).

Wypowiedzenie wprost i bez warunków

W tym samym wyroku Sąd Apelacyjny zwrócił też uwagę na ważną z punktu widzenia kredytobiorców, ale też innych stosunków umownych, że za prawidłowe wypowiedzenie umowy nie może uchodzić pismo, w którym bank stwierdzi jedynie, że gdy nie nastąpi spłata długu we wskazanym przezeń terminie, pismo to kredytobiorca ma traktować jako wypowiedzenie umowy przez bank. Pismo takie nie ma charakteru rzeczywistego wypowiedzenia, bowiem brak mu jasności – nie da się wywnioskować np. w jakim dokładnie terminie (w jakiej dacie) umowa uległa rozwiązaniu, a zatem jak powinno się obliczyć okres jej wypowiedzenia.
Samo wypowiedzenie umowy, jak przypomniał Sąd, ma charakter jednostronnego oświadczenia woli o charakterze prawokształtującym, a zatem nie może być dokonane pod warunkiem (art. 89 kodeksu cywilnego). Gdyby dopuścić stosowanie warunku (np. „jeśli kredyt nie będzie spłacony w terminie, niniejsze pismo „stanie się” wypowiedzeniem”), wypowiedzenie straciłoby charakter czynności prawnej, której celem jest pewne, ostateczne uregulowanie łączącego strony stosunku prawnego ex contractu.

O co chodzi z tymi frankami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *