Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi

Przemiany społeczno-polityczne oraz gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, otwarcie granic oraz swobodny przepływ dóbr i idei doprowadziły do wzrostu znaczenia grup związanych z przestępczością zorganizowaną. Transgraniczna przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej. Wyróżniamy przestępczość kryminalną, narkotykową i ekonomiczną.
O przestępczości zorganizowanej możemy mówić, gdy grupa przestępcza składa się ze zorganizowanej struktury, w której występuje podział zadań pomiędzy członkami całej organizacji. Struktura grup przestępczych wiąże się z wieloma zmieniającymi się czynnikami. Grupy przestępcze są przeważnie hermetyczne i zdyscyplinowane. Nie pozwalają wniknąć w swoje szeregi osobom obcym.
W bardzo dynamiczny sposób zaczęły rozwijać się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku grupy narkotykowe. Głównymi czynnikami wzrostu popytu na narkotyki były zmiany społeczne zachodzące w tamtych latach w krajach europejskich. Podaż narkotyków rosła tak samo dynamicznie, jak wielkość wymiany międzynarodowej, rosnący ruch turystyczny, otwarcie granic oraz postępująca wymienialność złotego.
Podstawowy akt dotyczący przestępczości narkotykowej to Ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii. Mówi ona, iż kto wbrew ustawie wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe, albo przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli czyn opisany powyżej miał na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Osoba, która dokonuje przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub przewozi je przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź terytorium innego państwa, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Innym rodzajem przestępstw transgranicznych, którym trudnią się zorganizowane grupy przestępcze, jest handel ludźmi, inaczej zwany handlem żywym towarem. Obejmuje wszelkie działania ukierunkowane na wyzysk ludzi i narusza ich prawo do decydowania o sobie. Handel ludźmi ma na celu czerpanie zysków m.in. z wykorzystania ich siły roboczej i usług seksualnych.
Przestępcy w ostatnich latach wykorzystują zjawisko imigracji z krajów południowej i południowo-wschodniej Azji oraz Bliskiego Wschodu. Imigranci z tych krajów traktują Polskę jako przystanek przed dalszą migracją w głąb Europy Zachodniej. Za źródło tego typu imigracji oraz widocznego przyśpieszenia skali występowania procederu uważa się zmianę systemu gospodarowania, masowość międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego oraz liberalizacje kontroli granicznej.
Miejscem często wykorzystywanym przez nielegalnych emigrantów jest tzw. zielona granica, czyli słabo chroniony odcinek granicy państwa. Określenie pochodzi od miejsca, w którym się ona przeważnie znajduje. Jest to teren lasu bądź zarośla czy łąki, często o urozmaiconej rzeźbie.
Uważa się, iż przyczyny powstania tego typu przestępczości związane są z globalizacją oraz wykorzystaniem nowych technologii. Osoby, które trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów, gwarantują przeważnie transport, wyżywienie wraz z zakwaterowaniem oraz niekiedy fałszywe dokumenty za przystępną cenę. Przemyt nielegalnych imigrantów jest zaliczany do grupy przestępstw międzynarodowych podlegających ściganiu i karaniu ich sprawców przez poszczególne kraje.
Aby dokładniej zapoznać się z problemem nielegalnych emigrantów, należy zapoznać się z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. O przemycie imigrantów mówimy wtedy, gdy odbywa się on pomiędzy dwoma krajami. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istnieją możliwości udzielania ochrony emigrantom poprzez: nadanie statusu uchodźcy, udzielanie azylu, udzielanie zgody na pobyt tolerowany bądź też udzielanie ochrony czasowej. Ustawa z 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 21 lipca 2003) reguluje również, jakie dane cudzoziemca mogą być przetwarzane w postępowaniach i rejestrach prowadzonych na postawie tej ustawy.
Organem administracji rządowej, któremu podlegają sprawy związane z repatriacją, wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium RP, pobytem na terytorium Polski, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, udzielania ochrony czasowej oraz zgody na pobyt tolerowany, jest Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży. Natomiast osoba niebędąca obywatelem UE może wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy, jeżeli jest wymagana.
Wiza jest dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj, którego dotyczy. Pozwala na przekroczenie granic kraju, który go wydał, lub pobyt na jego terenie w określonym czasie. Może być uzyskana w przedstawicielstwach dyplomatycznych krajów wydających, tzw. konsulatach, lub w niektórych przypadkach na przejściach granicznych. Potrzeba posiadania wiz zależy od indywidualnych umów międzynarodowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami bądź też organizacjami międzynarodowymi.
Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym, który dokonał przywozu cudzoziemca do granicy, jest zobowiązany do podjęcia działań dla upewnienia się, czy cudzoziemiec pochodzący z kraju będącego poza Unią Europejską, zamierzający wjechać na terytorium RP, ma ważny dokument podróży wymagany do przekroczenia granicy.
Na przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym (z wyjątkiem ruchu przygranicznego), który przywiózł na terytorium RP cudzoziemca niemającego dokumentu podróży i wizy, wymaganych do przekroczenia granicy, nakładana jest kara administracyjna od 3000 do 5000 euro. Przewoźnik przewożący cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Polski ma obowiązek niezwłocznie odwieźć go do granicy kraju, z którego go przywiózł. Jeżeli jest to niemożliwe, ma go przewieźć do kraju, w którym cudzoziemcowi wystawiono dokument podróży, z jakim podróżował, lub do każdego innego kraju, który zapewnia, że go przyjmie.
Oprócz kar pieniężnych w tego typu przestępstwie stosuje się kary innego rodzaju, należy do nich unieruchomienie, konfiskata czy też zajęcie środków transportu, czasowe zawieszenie lub cofnięcie licencji na działalność. Przewoźnikom, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kar, należy zagwarantować skuteczne prawo do obrony i odwołania. Podstawowym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność kierowcy za przewóz imigrantów bez zezwolenia jest kodeks karny. Informuje on, iż kierowca biorący udział w handlu ludźmi, nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

źródło: http://www.prawnikpobyt.pl

Od czego zależy wysokość ceny za współpracę z biurem rachunkowym w Warszawie? Ceny a usługi biura

Przede wszystkim od tego, jaki nakład pracy miesięcznie będzie musiał włożyć każdy księgowy w „obrobienie” dokumentów naszej firmy. Podkreślmy, że do pracy księgowych należy sporządzenie dokumentacji naszych pracowników, przygotowanie faktur, rozliczanie podatku VAT, prowadzenie sprawnej komunikacji pomiędzy firmą zleceniodawcy, a takimi jednostkami jak ZUS czy urząd skarbowy i wiele innych kwestii, które mają charakter finansowy. Zatem, informacja o wysokości opłat za współpracę jest ważna, jednak dużo bardziej kluczowy staje się opis tego, co możemy uzyskać w ramach danej kwoty. Opracowanie cennika wybranej placówki rachunkowej jest bardzo trudne, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w grę tak naprawdę wchodzi sprzedaż gruntownej wiedzy podatkowej. Oznacza to, że świadczone usługi są w dużej mierze o charakterze merytorycznym. Dany księgowy musi znaleźć zastosowanie każdej teorii podatkowej wobec prowadzonej sprawy klienta i służyć mu radą w każdej sytuacji. Warto zdawać sobie sprawę, że zmiany w prawach podatkowych mogą następować z miesiąca na miesiąc, dlatego konieczne są duże ilości szkoleń. Z tego powodu usługa prowadzenia księgowości może wydawać się kosztowna, jednak stanowi to dowód, że poziom wykształcenia pracujących tam osób jest wysoki i warto zdecydować się na zlecenie kwestii finansowych wyłącznie specjalistom.
Biuro Rachunkowe Warszawa Cennik

Wizowy System Informacyjny a polityka migracyjna Unii Europejskiej.

Wizowy System Informacyjny powstał z wiele ważnych powodów, przede wszystkim by realizować określone cele jakimi są :

• usprawnienie komunikacji między organami wydającymi wizy w różnych krajach Wspólnoty
• unowocześnienie zarządzania polityką dotyczącą wiz, a także jej kontroli
• modyfikacja dotychczas prowadzonej współpracy między placówkami konsularnymi w Unii Europejskiej.
• zwiększenie bezpieczeństwa wydawania wiz, ograniczenie tak zwanego handlu wizami i fałszowania
• zmniejszanie jakichkolwiek nadużyć w tym kontrole dotyczące osób, dla których wydawana jest wiza
• pomoc w szybkiej identyfikacji uchodźców czy też imigrantów, którzy przybywają nielegalnie do krajów Strefy Schengen.
• przyspieszenie wydawania wiz osobom podróżującym głównie w celach turystycznych

Bezpośrednio z przybywaniem do krajów Strefy nielegalnie czy też w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia lub pracy pojawiło się wiele nowych problemów. Problemy te są rozwiązywane za pomocą takiego instrumentu Unii Europejskiej jakim jest prowadzenie polityki zwanej migracyjną a także kwestii związanych z azylem.
Imigracja nie zgodna z prawem, a także kroki prawne jakie ma dane państwo członkowskie podjąć w odpowiednim czasie zostały już po raz pierwszy wspomniane w Konwencji Wykonawczej Schengen.
Stworzenie Strefy Schengen i umożliwienie wielu obywatelom swobodnego poruszania się wewnątrz Strefy spowodowało, że trzeba było podnieść i usprawnić bezpieczeństwo szczególnie przy przekraczaniu granic zewnętrznych.
Pierwsze z wielu podjętych później działań to przede wszystkim powołanie sprawnie działającego systemu jakim jest SIS- System Informacji Schengen. Jest to swego rodzaju system, baza, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat osób, które nielegalnie wcześniej już przekraczały granicę, były karane i zagrażają bezpieczeństwa a także cudzoziemców, którym nie pozwolono wjechać na teren danego kraju i znajdują się na liście osób, dla których przysługuje odmowa wjazdu na dany obszar.
Aby przeciwdziałać imigracji niezgodnej z prawem nie tylko na lądzie, ale także przybywających drogą morską lub lotniczą przepisy wprowadzone przez Unię Europejską nakładają odpowiedniego rodzaju kary na danego przewoźnika, który postanowił zabrać osobę, która posiada zakaz wjazdu na teren danego państwa.
W ramach tych przepisów kary mają także ponosić osoby, które pomagają nielegalnym imigrantów w dostaniu się na teren państwa członkowskiego lub sami te osoby nielegalnie przewożą.
Sankcje te są przede wszystkim kwestią pieniężną, jednak że w przypadku dotyczącym przewoźnika, który nielegalnie przywiózł cudzoziemca, jest on zobowiązany odwieść taką osobę z powrotem. Dokładniej mówi o tym Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 2001 roku.
Przepisy wskazują także taką sytuację w której przewoźnik nie jest w stanie odwieźć do kraju cudzoziemca z powrotem jest on wtedy zobowiązany w określonym czasie do znalezienia innego przewoźnika, który odwiezie wskazanego cudzoziemca do kraju z którego przybył lub do kraju, który wydał mu dokument na podstawie którego podróżował.

Cudzoziemcy, którzy podróżują z krajów państw trzecich często odwołują się do różnych instytucji składając wniosek o azyl.
Osoby te ubiegają się o azyl z różnych powodów przykładowo kraj, w którym mieszkali na stałe znajduje się obecnie w stanie wojny. Według prawa Unii Europejskiej szczególne przypadki kiedy cudzoziemcy ubiegają się o azyl, czyli swego rodzaju międzynarodową ochronę to prześladowanie w ich własnym kraju, a także sytuacja która może w nim panować a jednocześnie zagraża życiu tym osobom. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja w sprawie złożonego wniosku o azyl państwo aż do końca rozpatrzenia wniosku nie może zawrócić danego cudzoziemca z powrotem do kraju w którym stale przebywał. Dyrektywa z 2013 roku w sprawie wniosków azylowych legalizuje mówi, że cudzoziemiec jeżeli złożył wniosek o azyl na terenie danego kraju członkowskiego to przebywa on od tej chwili na jego obszarze legalnie.
Cudzoziemcy, którzy zgłosili wniosek o azyl, otrzymają w czasie trzech dni roboczych dokument potwierdzający ich status jako osób ubiegających się o azyl co tym samym stanowi podstawę do stwierdzenia legalności przebywania ich na obszarze państwa członkowskiego na terenie którego został złożony wniosek.
Od tych procedur są oczywiście wyjątki w szczególności kiedy dana osoba ubiegająca się o azyl zagraża bezpieczeństwu. Aby zapobiec wtargnięciu takiej osoby są stosowane odpowiednie środki prawne. Wtargnięcie cudzoziemca jest nie zgodne z prawem dopóki, nie zezwolą na jego pobyt organy krajowe i w tej sytuacji taka osoba podlega natychmiastowemu zatrzymaniu. Na zatrzymanie osoby zagrażającej bezpieczeństwu a jednocześnie ubiegającej się o azyl pozwalają w pierwszym rzędzie przepisy EKPC – Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Osoby starające się o azyl, mogą na podstawie pewnych przesłanek uzyskać także status uchodźcy, np. gdy w kraju macierzystym cudzoziemca panuje sytuacja, która bezpośrednio zagraża jego życiu. Status ten może zostać jednak utracony, gdy sytuacja kraju z którego pochodzi uchodźca ulegnie na tyle poprawie, że nie powrót tam nie będzie niebezpieczny dla jego życia lub zdrowia. Oprócz ochrony międzynarodowej cudzoziemiec może zostać także objęty ochroną zwaną uzupełniającą. Ochronę taką otrzymują cudzoziemcy, którzy nie kwalifikują się bezpośrednio do otrzymania statusu uchodźcy, jednak powrót do kraju mógłby wyrządzić im prawdziwą krzywdę, podlegają właśnie wspomnianej wyżej ochronie.
Osoby, które podlegają takiej ochronie mogą przez odpowiednie organy otrzymać zezwolenie na pobyt w wymiarze trzech lat jeżeli osoba posiada status uchodźcy lub roczny jeżeli jest objęta ochroną uzupełniającą.
Oprócz cudzoziemców starających się o pobyt na podstawie wniosku o azyl istnieją także osoby, które nielegalnie wkroczyły na teren Strefy Schengen i przebywają w niej przez nieznany dłużej nieokreślony czas. Określa się ich mianem nielegalnych migrantów. Takie osoby muszą zostać objęte dyrektywą w sprawie powrotów, która ustali ich status. Osoby podlegające tej dyrektywie nie mogą pozostawać w stanie tak zwanego zawieszenia. Czasami usunięcie takich osób z kraju czyli wydalenie go do kraju macierzystego staje się z kilku różnego rodzaju przyczyn niemożliwe.

www.bazadoradcow.pl

Marketing własnej działalności

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem jakiejś firmy albo posiadasz po prostu własną działaność gospodarczą w jakiejś określonej formie. Co w takiej sytuacji mogłoby być czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju Twojej działalności? Otóż czynników tego typu jest wiele, ale jednym z nich z pewnością jest reklama Twojej działalności. Reklama ta sprawi, że tym co robisz zainteresuje się szersze grono społeczne.
Jak zatem skutecznie wpłynąć na taki marketing?
Nie jest to aż tak skomplikowane jak się wydaje. Jeśli działasz w czymś, co jest jakimś elementem Twoich zainteresowań to temat jest już relatywnie prosty. Kluczem dla Ciebie w tej sytuacji jest wyciągnięcie jak największych form wartości, jakie posiada Twoja działalność. Załóżmy, że Twoja działalność mieści się w obszarach Twoich pasji i zainteresowań. Reklama kancelarii prawnej
Wtedy zdecydowanie łatwiejsze będzie dla Ciebie przedstawienie w dość obszernej ilości słów tego, czym się zajmujesz i dlaczego jest to Twoim zdaniem warte uwagi. Zależność ta jest zatem niezwykle prosta-im bardziej dany temat jest Ci bliższy tym więcej będziesz mógl/mogła o nim powiedzieć i w ten sposób zachęcić do niego swoich potencjalnych klientów, obserwatorów, widzów czy też nawet jeśli Twoja działalność opiera się na sprzedaży-potencjalnych konsumentów.

Jak wypromować bloga?

Droga do sukcesu, a nastawienie psychiczne

Otwórz się na możliwości, które Cię otaczają, a także na ludzi, wiedzę, nowe doświadczenia itd. Cokolwiek robisz, nic nie zdziałasz, będąc osobą, która tworzy mur wokół siebie i na wszystko patrzy podejrzliwie, wręcz z niechęcią, nie dopuszczając w zasadzie niczego ani nikogo do własnego świata. Temu należy zapobiec, a jak?

Budowanie relacji z innymi ludźmi i pielęgnowanie ich poprzez nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów, poszerzanie własnych kompetencji, zdobywanie potrzebnej wiedzy, jak i doświadczenia w danym zakresie to podstawa każdego sukcesu.

Otwórz się, a więcej zacznie płynąć w Twoją stronę.

Ludzie, którzy odnieśli sukcesy i odnoszą je we własnych dziedzinach wiedzą to doskonale. Ograniczenia tworzą stagnację, a ta z kolei prowadzi do cofania się. Wzbogacając własne doświadczenie i wiedzę, automatycznie wzbogacasz to, co robisz. Poszerzasz to. Sprawiasz, że ciągle przenosisz własne granice, a to dobrze, ponieważ stałe przenoszenie granic pokazuje, że tak naprawdę ich nie ma. Wczoraj byłeś tam, dzisiaj jesteś tutaj, jutro będziesz gdzie indziej. Nie ma dla Ciebie też rzeczy niemożliwych do zrealizowania, ponieważ w Twojej głowie takowe nie istnieją. A stało się tak, ponieważ pewnego dnia postanowiłeś zrzucić krępujące Cię łańcuchy i zacząłeś doświadczać coraz to nowych rzeczy, wrażeń i ekscytacji. W ten sposób dostałeś coś bezcennego. Wiedzę i doświadczenie jednocześnie. Nie stałoby się tak, gdybyś nie powiedział do siebie magicznych słów: „otwórz się na to, co życie ma Ci do zaoferowania”.

Jeśli masz z tym jednak problemy to warto, żebyś jednak zaczął to robić. W wielu przypadkach przed podjęciem nowych wyzwań bądź doświadczania rzeczy, których wcześniej się nie doświadczało, ludźmi kieruje strach. To Twój największy wróg. Sprawia on, że mur własnych ograniczeń jest solidnie zbudowany. Trzeba to zmienić. Zamień strach na ciekawość. Przyjrzyj się dokładnie ludziom, którzy odnoszą sukcesy, a zobaczysz u nich kilka istotnych cech. Pewność siebie, odwaga, ciekawość, determinacja, zdobywanie i rozwijanie umiejętności, łatwość w komunikacji z innymi ludźmi, swoboda w obyciu. Przyznasz, że tak jest w istocie, prawda? Dorzucić tutaj można byłoby jeszcze wiele innych cech, niemniej skracając to do jednego słowa, powiedziałbyś o nich „przebojowi.”

Otwórz się, a i Ty będziesz „przebojowy”.

Widzisz, w przypadku tych ludzi stało się tak, że pewnego dnia po prostu otworzyli się, przez co pojawiło się wiele możliwości do rozwijania się i osiągania sukcesu. Zastanów się przez chwilę. Niby jak mają w Twoim życiu zajść zmiany bądź cokolwiek ma się pozytywnego stać, jeśli w Twoim murze nie ma nawet ani jednej szczelinki, która przepuści cokolwiek z zewnątrz? To nie jest tak, że super moce i wspaniałe możliwości posiadają wybrańcy. Wszyscy je mają, tylko niestety nie każdy chce z nich skorzystać. Niemniej jest dobra wiadomość dla Ciebie. Ty w każdej chwili możesz zacząć ich używać. Tylko musisz się otworzyć.

Tylko w ten sposób dostaniesz więcej możliwości a co za tym idzie więcej okazji do rozwijania się, jak i do poprawy swojego życia we wszelkich jego sferach. Może to być biznes, praca, związki, relacje z innymi ludźmi, więcej wiedzy i doświadczenia. Życie jest wtedy bogatsze, a im bogatsze życie tym człowiek bardziej szczęśliwy. To prosty rachunek.

Ludzie, którzy nie wychodzą poza własne ramy schematów i ograniczeń nie należą do najszczęśliwszych na tej planecie. Podejrzliwość, zazdrość, chęć sprowadzenia innych do własnego sposobu myślenia, próba wpływania na innych i krytykowanie tego, że ktoś postanowił w końcu myśleć inaczej, nie prowadzą w dobrym kierunku – a oni tym się kierują. Nie jest to zatem droga, którą warto kroczyć, tak więc warto powtórzyć. Otwórz się w końcu.

źródło: https://www.bazadoradcow.pl/

Czy zatrudnianie ludności Ukraińskiej wymaga wielu formalności?

Polscy pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników z Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi są sumienni, rzetelni i bez zarzutu wypełniają swoje obowiązki. Roszczeniowa postawa młodych polaków wchodzących na rynek pracy sprawia, że obsadzanie wolnych etatów osobami z Ukrainy to czasami jedyny ratunek dla przedsiębiorców. Zdarza się, że jedynym co powstrzymuje pracodawców przed rekrutacją pracownika zza wschodniej granicy, jest obawa przed nadmiarem warunków do spełnienia. Jakie konkretnie formalności są niezbędne do zatrudnienia Ukraińca i czy na pewno jest ich tak dużo?

Formalności niezbędne do zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Pierwszym krokiem w kierunku zatrudnienia pracownika z Ukrainy jest wizyta w Urzędzie Pracy i złożenie odpowiedniego oświadczenia. Po odebraniu dokumentu można już podpisać umowę taką, jaka została zdeklarowana w Urzędzie. Po podpisaniu kontraktu pracodawca ma siedem dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS – u, a następnie do NFZ w celu zadbania o odpowiednią opiekę lekarską. Warunki zatrudniania osób z Ukrainy nie odbiegają zbytnio od zasad, na jakich zatrudnia się Polaków, więc obawa przed nadmiarem formalności jest nieuzasadniona. O czym jeszcze warto pamiętać, decydując się na obsadzenie stanowiska osobą z Ukrainy? Obcokrajowiec pracujący w Polsce powinien posiadać prawo do legalnego pobytu na terenie państwa oraz zezwolenie na podjęcie zatrudnienia, dokumenty te mogą być stałe lub tymczasowe.

Zanim wypełnimy PIT – warto wiedzieć o nowych ulgach podatkowych

Najwyższa pora pomyśleć o PIT-ach. Zaszło sporo zmian, w tym między innymi możemy odliczyć nowe ulgi podatkowe. Oto one:

1). Ulga na oświatę – dzięki wprowadzeniu tej ulgi możemy odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przede wszystkim na:

a). szkoły określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (na przykład trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, do której przyjmowane są osoby niepełnosprawne lub pięcioletnie technikum).
b). placówki kształcenia praktycznego, placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Warto dodać, że w przypadku tej ulgi wynosi 6 procent naszego rocznego dochodu, o ile nie mamy innych darowizn.

2). Zerowy PIT dla młodych – po pierwsze z tej ulgi mogą skorzystać osoby do 26 roku życia, które uzyskują przychody z umów o pracę i umów zlecenia zawartych z firmą. Po drugie, warto zadać pytanie, jakie przychody uzyskane w danym roku podatkowym są objęte zwolnieniem? Należy wiedzieć, że zwolnieniem objęte są przychody uzyskane w danym roku podatkowym w łącznej wysokości do kwoty 85 tysięcy 528 zł. Jednak należy nałożyć w tym przypadku pewną poprawkę, bowiem przepis ten wszedł dopiero w sierpniu 2019 roku, więc w rozliczeniu za ten rok limit ten jest proporcjonalnie mniejszy i wynosi 35 tysięcy 636, 67 zł. Po trzecie pamiętajmy o tym, że jeżeli (jako podatnicy) uzyskamy tylko przychody objęte tą ulgą, nie musimy wtedy składać deklaracji rocznej.

3). Ulga termomodernizacyjna – znów ta ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Należy wiedzieć, że tą ulgę odliczamy od dochodu. Skorzystać z odliczenia mogą osoby wypełniające takie oto PITY: 36, 37, 36L lub 28. Jakie znów wydatki obejmuje ta ulga? Należy wiedzieć, że ulga obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją inwestycji termomodernizacyjnej, na przykład na zakup materiałów do ociepleń, kotła na olej, stolarki okiennej (należy wiedzieć, że pełny spis znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku). Bardzo istotne jest to, że inwestycja powinna być zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek. I warto dodać w przypadku tej ulgi, że kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53 tysiące zł brutto. Pamiętajmy o tym, że jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte wspólnotą, wtedy limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Kasa fiskalna w 2021 roku – kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej online?

Kasa fiskalna online dla wielu przedsiębiorców nie jest już nowością. Część z nich korzysta już z takich urządzeń od stycznia 2020 roku (m.in. właściciele warsztatów samochodowych i stacje paliw). Jakie usługi i jacy przedsiębiorcy dołączą do tej grupy w roku 2021?

Kasa fiskalna online będzie musiała pojawić się u właścicieli placówek gastronomicznych, również tych działających sezonowo. Ten sam obowiązek będzie dotyczył branży hotelarskiej i firm zajmujących się sprzedażą węgla, paliw stałych i brykietu. Z początkiem roku ci przedsiębiorcy muszą zacząć ewidencję za pomocą kas fiskalnych online.

W kolejce do wymiany kasy „czekają” przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, fitness, prawnicze oraz lekarze i dentyści świadczący swoje usługi medyczne pacjentom. Obowiązek wyżej wymienionych grup dotyczy jednak daty późniejszej – 1 lipca 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że z wymianą urządzenia nie trzeba czekać do ostatniej chwili. Urządzenie można zakupić wcześniej, harmonogram jest przecież ustalany z dużym wyprzedzeniem. Powyższe terminy do daty ostateczne.

I na koniec – kasa fiskalna, a właściwie jej zakup, daje możliwość skorzystania z ulgi. 90 procent ceny netto, nie więcej niż 700 zł. Warto tę ulgę uzyskać i zmniejszyć koszty zakupu urządzenia. Zwrot rozliczamy w deklaracji VAT lub w urzędzie skarbowym, w zależności od tego czy płacimy VAT, czy nie.

Kasy fiskalne po nowemu, czyli co musisz wiedzieć od maja 2019?

Outsourcing w rachunkowości

Obecnie wiele usług outsourcingowych skupia się na usługach księgowych, kadrowo-płacowych czy podatkowych. Przedsiębiorcy mogą wybierać wśród ofert biur rachunkowych. Powstaje też coraz więcej tzw. Centrów Usług Wspólnych realizujących powyższe usługi w sektorze państwowym.
Takie rozwiązania pozwalają na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Korzystając z usług biura rachunkowego możesz liczyć na pomoc specjalistów. Wiele biur współpracuje z doradcą podatkowym lub prawnikiem. Usługi outsourcingowe nie generują kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Ponadto nie wymuszają na Tobie konieczności zapewnienia działowi księgowości lokalu. Umowę z biurem rachunkowym możesz zawrzeć na czas określony. Możesz ją również modyfikować dostosowując do zmieniających się potrzeb. Jest to łatwiejsze niż zmiana zakresu czynności pracownika. Korzystając z usług zewnętrznych nie musisz się też martwić zastępstwem podczas absencji pracownika. Dobre biuro rachunkowe jest przygotowane na taką sytuację.

Z orzecznictwa w sprawach kredytów walutowych – wyrok SA w Szczecinie z 2015 r.

Abuzywny bank

W wyroku z 14 maja 2015 r. I ACa 16/15 Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że charakter abuzywny mają postanowienia umowy kredytu walutowego (zwykle w realiach polskich jest to już częściowo spłacony kredyt we frankach szwajcarskich), które postanawiają, że przeliczenie kredytu ze złotówek na walutę obcą oraz przeliczenie raty kredytu z waluty obcej na złote mają następować zgodnie z wartościami zawartymi w tabeli kursowej banku w konkretnym momencie, określonym dokładnie datą i godziną. Bank który wprowadza do stosowanego przez siebie wzorca umowy takie postanowienia przyznaje sobie, jak przypomniał Sąd, prawo do jednostronnego, arbitralnego ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych waloryzowanego kursem waluty (np. franka szwajcarskiego). Bank może też arbitralnie, zatem maksymalizując swój zysk, wyznaczyć w ten sam sposób wartość spreadu walutowego (spread to tyle, co różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty).

Wypowiedzenie wprost i bez warunków

W tym samym wyroku Sąd Apelacyjny zwrócił też uwagę na ważną z punktu widzenia kredytobiorców, ale też innych stosunków umownych, że za prawidłowe wypowiedzenie umowy nie może uchodzić pismo, w którym bank stwierdzi jedynie, że gdy nie nastąpi spłata długu we wskazanym przezeń terminie, pismo to kredytobiorca ma traktować jako wypowiedzenie umowy przez bank. Pismo takie nie ma charakteru rzeczywistego wypowiedzenia, bowiem brak mu jasności – nie da się wywnioskować np. w jakim dokładnie terminie (w jakiej dacie) umowa uległa rozwiązaniu, a zatem jak powinno się obliczyć okres jej wypowiedzenia.
Samo wypowiedzenie umowy, jak przypomniał Sąd, ma charakter jednostronnego oświadczenia woli o charakterze prawokształtującym, a zatem nie może być dokonane pod warunkiem (art. 89 kodeksu cywilnego). Gdyby dopuścić stosowanie warunku (np. „jeśli kredyt nie będzie spłacony w terminie, niniejsze pismo „stanie się” wypowiedzeniem”), wypowiedzenie straciłoby charakter czynności prawnej, której celem jest pewne, ostateczne uregulowanie łączącego strony stosunku prawnego ex contractu.

O co chodzi z tymi frankami?